Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop là gì? Các lệnh chờ trong Forex sử dụng như thế nào?

Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop là gì? Các lệnh chờ trong Forex sử dụng như thế nào?

#forex

#5mtrading

#nhandinhthitruong

Related Articles

Back to top button