Phân tích xu hướng Forex tuần 7-13/1/2019 | Phân tích kỹ thuật Forex

Ở trong video tôi chúng ta sẽ phân tích xu

hướng thị trường Forex trong tuần từ 7-13/11.

Tôi sử dụng đường trung bình động MA và trendline + tín

hiệu nến để phân tích thị trường FX.

#phântíchxuhướngForex

Related Articles

Back to top button